Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới khóa IV/2023

Chuyên mục: Công tác xây dựng Đảng | Đăng ngày: 10/11/2023

Sáng ngày 09/11, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới khóa IV/2023.

Tham dự Lễ có đồng chí Lê Trung Hiền, ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy cùng 41 học viên tham gia khóa học.

Đồng chí Lê Trung Hiền, ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu

Lớp học được tổ chức trong thời gian 7 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu 10 nội dung chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quang cảnh lễ khai giảng

Khóa bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới là đợt học tập cần thiết và bắt buộc đối với các đảng viên mới kết nạp, đây là cơ hội để các học viên được nghiên cứu sâu hơn về chủ trương, đường lối của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, thời cơ và vận hội mới, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các đảng viên mới nâng cao lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên; từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục tự phấn đấu, rèn luyện để đủ điều kiện và được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Cẩm Hà

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/