Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Trung tâm Chính trị huyện: Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại” khóa I/2023

Chuyên mục: Công tác xây dựng Đảng | Đăng ngày: 17/10/2023

Sáng ngày 16/10, Trung tâm Chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại” khóa I/2023.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 16-20/10, tham gia khóa học có 55 học viên là cán bộ, đảng viên và hội viên ở cơ sở. Tại đây, các học viên sẽ được truyền đạt nội dung 5 chuyên đề, gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam – sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; Đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác; Lịch sử cách mạng Việt Nam; Bối cảnh và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn mới.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm củng cố niềm tin, sự đoàn kết của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở cơ sở đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần tạo sự đồng lòng, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cẩm Hà - CTV

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Tây Hòa chung tay đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu
  • Hương sen Hoà Đồng _ VỀ MIỀN CỰC ĐÔNG TRÊN ĐẤT LIỀN TỔ QUỐC
  • Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tiếp xúc cử tri tại huyện
  • Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4
  • Đồng chí Bí thư Huyện ủy trao huy hiệu Đảng

Thống kê truy cập