Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tây Hòa tọa đàm kỷ niệm 88 năm ngày thành lập ngành tuyên giáo của đảng (01/8/1930-01/8/2018)

Chuyên mục: Công tác xây dựng Đảng | Đăng ngày: 08/08/2018

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2018) và được sự thống nhất của Thường trực Huyện ủy, chiều ngày 31/7/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tây Hòa tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày thành lập ngành Tuyên giáo của Đảng để ôn lại 88 năm chặng đường hình thành và phát triển ngành Tuyên giáo của Đảng nói chung và công tác tuyên giáo của huyện Tây Hòa nói riêng.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Dự buổi tọa đàm có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng, Phó các Ban đảng Huyện ủy, lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, cán bộ, nhân viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Tại buổi tọa đàm các đồng chí đã trao đổi ý kiến, trách nhiệm công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng bộ huyện, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

          Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm và đề nghị các đồng chí cần tập trung:

          1. Tuyên tuyên, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, theo con đường mà Đảng ta và Bác Hồ đã chọn, đẩy mạnh học tập chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo đảm các nguyên tắc hoạt động của Đảng; quán triệt đường lối đổi mới của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân từ huyện đến cơ sở.

2. Cần nhận thức rõ hơn về những vấn đề mới tác động đến công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo trên địa bàn huyện trong giai đoạn hiện nay; đồng thời, phải bám sát cơ sở, xuất phát từ cơ sở để làm công tác tuyên giáo. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời tham mưu Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy có biện pháp giải quyết phù hợp.

Đ/c Hồ Thị Nguyên Thảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,

phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm kỷ niệm 88 năm ngày thành lập

 ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2018)

3. Đổi mới cả hình thức và biện pháp trong việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, ngay trong các cấp uỷ, các ngành, các cấp và trong các tầng lớp nhân dân. Xem đây là nội dung hết sức quan trọng để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

4. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của ngành Tuyên giáo; tăng cường công tác tuyên truyền miệng trong thời kỳ mới; tăng cường tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính hiệu quả, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đồng thời phản bác các quan điểm sai trái, đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển của huyện nhà.

5. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện có hiệu quả mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”, cần đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức thực hiện; tăng cường tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tạo sức lan toả sâu rộng trong Đảng bộ và toàn xã hội.

6. Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng; thường xuyên được bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ để nắm vững chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, thực sự là những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng - văn hoá, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng chính trị của Đảng bộ huyện./.

                                      Tin, ảnh: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tây Hòa.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch UBND huyện 0905.159.474
Bà Nguyễn Thị Thu Hiện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện 0886.559.456
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập