Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Kế hoạch
155/KH-UBND
07/10/2020 V/v Thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối tượng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tây Hòa
153/KH-UBND
05/10/2020 Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020
152/KH-UBND
05/10/2020 V/v Hành động Truyền thông Dân số trên địa bàn huyện Tây Hòa đến năm 2030
84/KH-UBND
13/05/2020 Kế hoạch thực hiện chiến lược tài chính quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện
75/KH-UBND
13/04/2020 Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020
61/KH-UBND
12/03/2020 Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2020
60/KH-UBND
12/03/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 17/01/2020, Công văn số 809/UBND-KGVX ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh
59/KH-UBND
12/03/2020 Kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 76/2014.QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững từ năm 2011 đến năm 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gian giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
50/KH-UBND
02/03/2020 Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020
49/KH-UBND
28/02/2020 Kế hoạch thực hiện "Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2020

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch UBND huyện 0905.159.474
Ông Trịnh Văn Huấn, Trưởng Phòng Nội vụ huyện 0905.261.747
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign