Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Chương trình
01/Ctr-UBND
08/02/2018 Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
CT-UBND
15/03/2018 Thực hiện chương trình hành động số 01/Ctr-UBND ngày 08/02/2018 của ZUBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế haochj phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch UBND huyện 0905.159.474
Ông Trịnh Văn Huấn, Trưởng Phòng Nội vụ huyện 0905.261.747
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign