Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Kế hoạch phát triển

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN (theo Kế hoạch s140/KH-UBND ngày 04/9/2020 của UBND huyện Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 01-CTr/HU, ngày 03/7/2020 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025)

CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 74,1 triệu đồng.

2. Tổng vốn đầu tư phát triển trong 05 năm đạt khoảng 11.000 tỷ đồng.

3. Thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2025 đạt 200 tỷ đồng.

4. Nâng độ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 58%.

5. Giữ vững, nâng cao chất lượng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

6. Số doanh nghiệp tăng bình quân giai đoạn 2021-2025 là 20-30 doanh nghiệp.

7. Giữ vững phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; xóa mù chữ mức độ 2; nâng cao phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.

8. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới (giai đoạn 2021-2025) bình quân giảm 1%/năm.

9. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 đạt 80% so tổng số lao động toàn xã hội. Tỷ lệ lao động thất nghiệp trên địa bàn huyện năm 2025 là 1,5%.

10. Năm 2025, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong nhân dân đạt 95% dân số. Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 11,9% so với tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế.

11. Năm 2025, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh đạt 100%.

12.  Tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ vắc xin hàng năm đạt trên 97%.

13. Giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Về kinh tế

1.1.Về Nông, lâm, ngư nghiệp

- Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bền vững gắn với công nghiệp chế biến và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường; nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch trên địa bàn huyện. Phát triển kinh tế lâm nghiệp toàn diện; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

- Tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan của Tỉnh, Trung ương triển khai thực hiện tốt các dự án thuỷ lợi, nhất là dự án Hồ chứa nước Mỹ Lâm; tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững. Đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu làm đất, thu hoạch, sau thu hoạch. Chú trọng công tác giống và đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh.

- Trồng trọt: Coi trọng sản xuất lương thực, nhất là cây lúa. Có kế hoạch sử dụng đất hợp lý và tăng hệ số sử dụng đất; triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, dồn điền, đổi thửa theo chỉ đạo ngành cấp trên; ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, chú trọng sử dụng giống lúa có năng suất, chất lượng, phù hợp với điều kiện sản xuất từng địa phương; Tiếp tục chuyển một số diện tích sản xuất lúa bấp bênh, hiệu quả kinh tế thấp sang trồng những cây khác có hiệu quả cao hơn. Triển khai, nhân rộng các mô hình lien kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm đối với các sản phẩm sản xuất có hiệu quả trên địa bàn huyện.

- Chăn nuôi: Phát triển theo hướng công nghiệp, đảm bảo an toàn dịch bệnh, nâng cao chất lượng con giống để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả; tăng cường công tác thú y, phòng chống dịch bệnh. Phát triển nuôi các loại thuỷ sản nước ngọt ở các hồ chứa nước, ao, bầu.

- Tiếp tục phát triển lâm nghiệp theo hướng toàn diện từ quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững các loại rừng; xây dựng vườn ươm cây giống phục vụ cho việc trồng rừng và cải tạo vườn tạp. Gắn phát triển rừng với công nghiệp chế biến, lấy nguồn thu từ rừng để bảo vệ, phát triển rừng và từng bước làm giàu từ rừng. Khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trồng rừng trên địa bàn huyện, nhất là trên đất dốc, đồi núi trọc, gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo hài hoà lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp. Hạn chế thấp nhất tình trạng phá rừng làm rẫy; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

- Khuyến khích nhân dân tận dụng đất ao bầu nơi có điều kiện thả cá nước ngọt, nhân rộng các mô hình nuôi cá có giá trị kinh tế cao.

1.2. Xây dựng nông thôn mới

- Nâng cao quản lý, điều hành của chính quyền gắn với tuyên truyền, vận động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về nông thôn mới, đảm bảo giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm. Huy động các nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ được xác định trong Chỉ thị số 19-CT/HU, ngày 30/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Đề án trồng cây xanh các tuyến đường giai đoạn 2020-2024. Xây dựng 10/10 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, trong đó xã Hòa Tân Tây đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng 03 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (đã đạt được 2 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: thôn Xuân Thạnh 2 xã Hòa Tân Tây, Thôn Vinh Ba xã Hòa Đồng; đang tiếp tục xây dựng thôn Mỹ Thạnh Tây xã Hòa Phong) và mở rộng một số thôn thuộc các xã còn lại khi có điều kiện; xây dựng mỗi xã ít nhất từ 01 đến 02 vườn mẫu.

- Khuyến khích, tạo điều kiện các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn để phát triển sản xuất nâng cao thu nhập. Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bền vững gắn với công nghiệp chế biến và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

1.3. Công nghiệp và xây dựng

- Về công nghiệp:

+ Phát triển công nghiệp theo hướng thân thiện môi trường; thu hút phát triển công nghiệp chế biến và các ngành công nghiệp phù hợp với lợi thế của địa phương, góp phần tạo ra sản phẩm có giá trị, giải quyết nhiều việc làm cho người lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động địa phương. Đẩy mạnh phát triển một số ngành công nghiệp như chế biến nông-lâm sản, chế biến đường, sản xuất vật liệu xây dựng… và các ngành công nghiệp tiềm năng như sản xuất đường ăn kiêng, dệt may, chế biến nước uống… Khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, làng nghề. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi để hỗ trợ sản xuất kinh doanh theo quy định của Nhà nước. Khuyến khích các hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp.

+ Tranh thủ nhiều nguồn vốn để đầu tư nâng cấp, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kỹ thuật gắn với thu hút các dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp: Hòa Phú, Đá Mài, Nông nghiệp theo quy hoạch. Đẩy mạnh hoạt động khuyến công; duy trì, phát triển các làng nghề truyền thống đan đát Vinh Ba, xã Hòa Đồng; trồng dâu nuôi tằm, xã Hòa Phong gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

- Về xây dựng:

+ Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng; quản lý tốt quy hoạch đã được phê duyệt và trật tự xây dựng; cương quyết xử lý nghiêm, đúng pháp luật những trường hợp vi phạm.

+ Về giao thông: Tập trung đầu tư các tuyến giao thông quan trọng có ý nghĩa về kinh tế, dân sinh như: Đường NB2 nối dài; tuyến giao thông từ QL29 (điểm giao đường dẫn cầu Dinh Ông với QL29) đến các xã phía Nam và đấu nối vào tuyến đường cơ động quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn Đông Hòa - Tây Hòa; tuyến từ Hòa Phong đến Hòa Mỹ Tây; tuyến giao thông từ chợ Phú Thứ - Hòa Phong dọc Kênh Nam, tuyến từ trường THCS Phạm Văn Đồng đến đường dẫn cầu Bến Củi,... Đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư dự án kè chống sạt lở Sông Ba kết hợp phát triển hạ tầng đô thị ven sông từ nam cầu Dinh Ông (xã Hòa Phong) đến hết xã Hòa Bình 1, kết nối với đô thị bờ Bắc thuộc huyện Phú Hòa. Tiếp tục kiến nghị Trung ương, Tỉnh hỗ trợ nguồn vốn để sớm triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện, như: Công viên văn hóa di tích lịch sử chiến thắng đường 5; nhà bia ghi tên Liệt sỹ huyện; tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn qua các huyện, thành phố: Tây Hòa, Phú Hòa, Tuy Hòa và Tuy An (giai đoạn 2); nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc Lộ 29 - đoạn qua địa bàn huyện; cầu nối liền tuyến đường nội thị trung tâm thị trấn Phú Thứ với tuyến đường ĐH25 của huyện Phú Hòa; bến xe huyện,...

+ Phát triển đô thị: Quản lý chặt chẽ về quy hoạch, trật tự xây dựng và đô thị. Thường xuyên rà soát, cập nhật quy hoạch phát triển xây dựng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đảm bảo tính đồng bộ và liên kết giữa các quy hoạch trong triển khai thực hiện. Tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ bản kết cấu hạ tầng thị trấn Phú Thứ theo tiêu chuẩn đô thị loại IV; xây dựng, thực hiện đề án đưa xã Sơn Thành Đông lên thị trấn trước năm 2025, xã Hòa Mỹ Đông lên thị trấn sau năm 2025. Xây dựng và triển khai Đề án đặt tên đường và số nhà của các tuyến đường nội thị thị trấn Phú Thứ; triển khai thực hiện dự án khu dân cư hai bên tuyến đường nội thị NB2 nối dài. Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án Khu phố chợ thị trấn Phú Thứ và dự án Khu phố Phú Thứ (phía Tây Nam đường NB2 nối dài)...

+ Về thủy lợi: tiếp tục thực hiện tốt chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nội đồng; nâng cấp các hồ đập, các trạm bơm hiện có, đáp ứng yêu cầu sản xuất trên địa bàn huyện. Tập trung làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và phối hợp Ban quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện hoàn thành, đưa vào sử dụng công trình Hồ chứa nước Mỹ Lâm. Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị có liên của tỉnh, Trung ương triển khai thực hiện Kè chống xói lở bờ hữu Sông Bánh Lái, bờ hữu Sông Trong, xã Hòa Thịnh, kè chống xói lở bờ Sông Ba đoạn qua thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa theo quy định.

+ Hệ thống điện chiếu sáng, nước sinh hoạt: Đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Tiếp tục đầu tư hệ thống điện chiếu sáng công cộng thị trấn Phú Thứ và ở trung tâm các xã lân cận. Đẩy mạnh xã hội hóa để tiếp tục thực hiện thắp sáng ở tất cả các tuyến đường quê. Tiếp tục thu hút đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch cho sinh hoạt của người dân.

+ Cấp nước sạch: Kêu gọi đầu tư cơ bản hoàn thành năm 2025 hệ thống cấp nước sạch cho các đô thị, khu quy hoạch đã được phê duyệt: Trung tâm thị trấn Phú Thứ; khu Quy hoạch Nam cầu Dinh Ông; khu Quy hoạch Nam trung tâm thị trấn Phú Thứ.

1.4. Dịch vụ

- Thu hút và phát triển nhanh, đồng bộ các loại hình dịch vụ, trong đó ưu tiên phát triển các loại hình tổ chức phân phối hiện đại, thương mại điện tử. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, như: Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi… Tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất và chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ; từng bước xây dựng chợ văn minh. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam tự hào dùng hàng Việt Nam”.

- Khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài huyện tiếp tục tham gia đầu tư kinh doanh thương mại - dịch vụ nhất là ven các tuyến đường Quốc lộ 29, ĐT645, tuyến Phú Thứ - Hòa Thịnh, khu vực Phú Thứ và trung tâm các xã, chú trọng phát triển thị trường nông thôn nhằm đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu tiêu dùng, vật tư phục vụ sản xuất cho người dân. Tăng cường công tác quản lý đăng ký kinh doanh; kiểm tra chống trốn thuế, nợ thuế, chống sản xuất, mua bán hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, hoạt động kinh doanh trái phép... góp phần ổn định giá cả thị trường.

- Đẩy mạnh phát triển du lịch, từng bước đưa ngành du lịch trở thành một ngành kinh tế của huyện. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng du lịch, để kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển du lịch phù hợp đặc thù địa phương. Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời liên kết cùng thành phố Tuy Hòa và các huyện trong tỉnh hình thành chuỗi du lịch, kết nối du lịch biển, du lịch sinh thái đồng quê với du lịch khu vực miền núi. Phối hợp, tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai thực hiện đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Lạc Sanh; thu hút đầu tư vào khu du lịch Suối Lạnh và các điểm du lịch khác trên địa bàn huyện. Chuyển đổi mô hình từ sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng sen, duy trì phát triển trồng dâu nuôi tằm gắn với phát triển du lịch sinh thái Hồ chứa nước Mỹ Lâm, xã Hòa Thịnh; danh lam thắng cảnh Núi Hương, Chùa Hương, Bàu Hương xã Hòa Mỹ Tây, Hòa Mỹ Đông.

- Nâng cao chất lượng các dịch vụ: Vận tải, bưu chính - viễn thông đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Thu hút thêm nhiều ngân hàng thương mại đặt chi nhánh, phòng giao dịch tại huyện đáp ứng nhu cầu vay vốn cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện.

1.5. Tài chính, tín dụng

- Phấn đấu tăng thu ngân sách trên địa bàn huyện vượt kế hoạch đề ra; thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, nuôi dưỡng, phát triển và khai thác nguồn thu mới. Tích cực đấu tranh chống thất thu thuế và gian lận thương mại. Thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách. Quản lý chặt chẽ ngân sách. Kho bạc Nhà nước Tây Hòa thực hiện tốt kiểm soát chi đúng theo quy định của pháp luật.

- Các chi nhánh ngân hàng, phòng giao dịch ngân hàng CSXH tăng cường các biện pháp huy động vốn, đổi mới hoạt động tín dụng, tranh thủ nguồn vốn từ ngân hàng cấp trên để đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế.

1.6. Phát triển các thành phần kinh tế

- Thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước về phát triển các thành phần kinh tế; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ và Liên hiệp Hợp tác xã Nông nghiệp và Sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp Tây Hòa. Thực hiện tốt công tác hậu kiểm, đảm bảo tuân thủ luật pháp và hạn chế đến mức thấp nhất về ô nhiễm môi trường. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Phát triển kinh tế hợp tác xã (HTX) theo hướng tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng các HTX hiện có. Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX theo hướng đa dạng ngành nghề; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tiêu thụ nông sản cho nông dân. Phấn đấu đến năm 2025 mỗi xã, thị trấn có ít nhất 01 mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp HTX Nông nghiệp và Sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp Tây Hòa. Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động của HTX.

1.7. Tài nguyên Môi trường

- Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích đất được giao; rà soát việc sử dụng và ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm đất công trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo đúng quy định. Gắn kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất để khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, tạo nhiều quỹ đất sạch đấu giá quyền sử dụng đất tăng nguồn thu cho ngân sách, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân.

- Tăng cường công tác bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan thiên nhiên; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Xây dựng huyện Tây Hòa thành điểm đến xanh - sạch - đẹp về môi trường. Chọn thôn Vinh Ba (xã Hòa Đồng), thôn Xuân Thạnh 2 (xã Hòa Tân Tây) để xây dựng mô hình mẫu về môi trường với sự cam kết tham gia xây dựng và thực hiện của người dân, từng bước nhân rộng trên toàn huyện, tạo đặc trưng riêng trong phát triển nông thôn mới của Tây Hòa. Thực hiện nghiêm, đúng quy định về đánh giá tác động môi trường, đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với tất cả các công trình, dự án đầu tư, làng nghề, cơ sở chăn nuôi và sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường trong thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện, xử lý cơ bản thất thải công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và 100% chất thải y tế. Phối hợp với các Sở, ngành kêu gọi đầu tư Nhà máy xử lý rác thải. Nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

2. Văn hóa – Xã hội

2.1. Giáo dục và đào tạo

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 21-CTr/HU, ngày 17/7/2014 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Phát triển Giáo dục - đào tạo một cách toàn diện, đồng bộ cả về quy mô, chất lượng, cơ sở vật chất và quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên. Đến năm 2025, huyện giữ vững đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 và đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Đẩy mạnh phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông. Phát triển sâu rộng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, bảo đảm 100% số trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo; 100% trẻ em trong độ tuổi vào lớp 1; 100% số học sinh học hết bậc tiểu học vào lớp 6; 90% số học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10; 90% số thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ THPT và tương đương. Duy trì tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia dự thi các kỳ thi tỉnh, khu vực và quốc gia.

- Coi trọng giáo dục về nhân cách, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh. Đổi mới công tác quản lý giáo dục, phương pháp dạy - học, đánh giá kết quả học tập; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của nhà trường. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các trường sau khi hợp nhất, tạo điều kiện để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo duy trì, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tăng cường cơ sở vật chất và xã hội hóa giáo dục mầm non trên địa bàn huyện.

2.2. Khoa học và công nghệ: Thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống xã hội. Đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tích cực xây dựng chính quyền điện tử; khuyến khích thực hiện các giao dịch thương mại, trong quản lý doanh nghiệp,… tạo được bước chuyển biến quan trọng trong lĩnh vực này. Nâng cao chất lượng các đề tài, dự án khoa học công nghệ, chú trọng nhân rộng, áp dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, đời sống.

2.3. Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa và dịch vụ văn hóa.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện. Đổi mới hình thức truyền thông ở cơ sở, tăng cường truyền thông trên môi trường mạng, truyền thông trực quan, trực tiếp để mọi chủ trương của Đảng được đến với người dân. Tranh thủ nguồn lực để xây dựng thư viện, tuyên truyền nâng cao văn hóa đọc trong nhà trường và cộng động. Phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp thông tin xuyên tạc gây dư luận xã hội.

- Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện tốt hơn nữa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”. Bảo tồn và phát huy tốt giá trị văn hóa truyền thống, di tích lịch sử - văn hóa, danh thắng và các loại hình nghệ thuật tiêu biểu của cộng đồng trên địa bàn huyện. Phối hợp với tỉnh trong quản lý, đầu tư, tu tảo, khai thác hiệu quả các di tích lịch sử quốc gia, tỉnh, huyện, nhất là khu di tích lịch sử Đồng Khởi xã Hòa Thịnh. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao; phát triển mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng, tạo điều kiện nâng cao thể lực, trí lực người dân.

2.4. Lao động -Thương binh và Xã hội

- Tăng cường đào tạo nghề cho người lao động gắn với giải quyết việc làm theo nhu cầu xã hội; khuyến khích, tạo điều kiện để người lao động được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.Triển khai thực hiện đúng, đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định.

- Triển khai thực hiện kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng; đẩy mạnh tuyên truyền vận động đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân đóng góp ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, chung tay chăm sóc người có công với cách mạng, góp phần nâng cao mức sống người có công. Thực hiện tốt các chính sách bảo trợ xã hội theo đúng quy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội theo hướng giảm nghèo bền vững, hạn chế thấp nhất tái nghèo. Đẩy mạnh phong trào toàn xã hội giúp đỡ người nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội.

- Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách liên quan đến trẻ em, công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

2.5. Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình

- Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác quản lý sức khỏe toàn dân. Phối hợp với Sở Y tế đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn, y đức tốt. Chú trọng phát triển y học cổ truyền kết hợp chặt chẽ với y học hiện đại trong điều trị. Chú trọng y tế dự phòng, an toàn vệ sinh thực phẩm, chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh.

- Nâng cao chất lượng, quản lý chặt chẽ hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động y tế; phát triển mô hình bác sỹ gia đình. Tăng cường quản lý hành nghề y dược tư nhân đúng theo quy định pháp luật.

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế. Tăng cường công tác truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình. Kiểm soát ổn định dân số và nâng cao chất lượng dân số, giảm dần mất cân bằng giới tính khi sinh. Quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, ngăn chặn triệt để tình trạng xâm hại trẻ em.

2.6. Dân tộc, tôn giáo: Thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tôn giáo; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chức sắc, tín đồ các tôn giáo hoạt động đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với công tác dân tộc, tôn giáo, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh trên địa bàn theo quy định. Quan tâm đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở xã miền núi Sơn Thành Tây.

3. Quốc phòng - an ninh

- Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Giữ vững quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ củng cố quốc phòng - an ninh. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên đủ về số lượng, chất lượng, độ tin cậy ngày càng nâng lên. Thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đạt 100% kế hoạch. Chỉ đạo và tham gia tốt diễn tập phòng thủ. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và các phần tử xấu lợi dụng các vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” để chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội. Tiếp tục đầu tư, hoàn chỉnh trường bắn cụm xã tại thôn Tân Mỹ, xã Hòa Phú theo kế hoạch. Chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 triển khai xây dựng Sở Chỉ huy cơ bản của huyện theo quy định.

- Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; ngăn ngừa có hiệu quả mọi hoạt động phá hoại nội bộ của các thế lực thù địch và các phần tử xấu. Phát huy tốt vai trò lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, nhất là lực lượng Công an chính quy ở các xã, thị trấn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiềm chế làm giảm tội phạm. Thực hiện đồng bộ các giải pháp làm giảm tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí.

- Tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa Công an, Quân sự, Mặt trận, đoàn thể với các ngành chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ Nhân dân, không để xảy ra “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự và tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư, thôn, xóm an toàn về an ninh, trật tự. Tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, phòng chống cháy, nổ, hạn chế thấp nhất các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

4. Công tác nội chính

- Thường xuyên nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện đông người, phức tạp tạo thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Thực hiện tôt công tác thanh tra; xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật các sai phạm qua thanh tra.

- Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp. Nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan nội chính trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo giải quyết các vụ án, vụ việc chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Chú trọng công tác hòa giải, tạo sự đoàn kết đồng thuận trong nhân dân. Tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh trong thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cơ quan nội chính, cán bộ có chức danh tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

5. Xây dựng chính quyền

- Củng cố, kiện toàn, xây dựng bộ máy chính quyền ở huyện, xã, thị trấn trong sạch, vững mạnh, gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trên các lĩnh vực. Thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chú trọng công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn theo chức năng, ngạch bậc, vị trí việc làm đối với công chức, viên chức.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và UBND huyện, xã, thị trấn. Đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền trong việc giải quyết và tổ chức thực hiện những chính sách trong phạm vi được phân cấp. Đổi mới nội dung, phương pháp tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; nâng cao chất lượng hoạt động khảo sát, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, công dân. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc thực hiện nhiệm vụ, văn hóa giao tiếp... tại các cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; tiếp nhận, xử lý, trả kết quả cho doanh nghiệp, tổ chức, công dân hướng đến xây dựng chính quyền điện tử và kỳ họp không giấy.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân theo phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”; thông qua các cơ quan có chức năng và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị của tỉnh để tranh thủ vận động tiếp nhận các nguồn tài trợ để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tập trung xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là phong trào thi đua “Tây Hòa chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” gắn với xây dựng đô thị văn minh.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Tây Hòa chung tay đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu
  • Hương sen Hoà Đồng _ VỀ MIỀN CỰC ĐÔNG TRÊN ĐẤT LIỀN TỔ QUỐC
  • Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tiếp xúc cử tri tại huyện
  • Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4
  • Đồng chí Bí thư Huyện ủy trao huy hiệu Đảng

Thống kê truy cập