Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Mẫu chuyện chào cờ ngày 20/12/2021

                  UBND HUYỆN TÂY HÒA                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      TT PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              

 

BÀI ĐĂNG KÝ MẪU CHUYỆN

 CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN

(ngày 20 – 12 – 2021).

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc Việt Nam. Là người trực tiếp tổ chức thành lập, giáo dục và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam. Sinh thời, Người luôn quan tâm chăm lo xây dựng quân đội trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Hướng đến kỷ niệm 77 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944 -22/12/2021, được sự phân công của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đăng ký sinh hoạt tư tưởng đầu tuần với bài viết: "Tư tưởng Hồ Chí Minh trong quân đội nhân dân Việt Nam” của tác giả Đại tá, Tiến sĩ Đào Hải Triều được đăng trên Trang web “baotanghochiminh.vn”. Nội dung bài viết như sau:

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự không chỉ xuất phát từ các thành tựu trong kỹ thuật và chiến thuật quân sự, mà còn thể hiện tính cách mạng và chiến lược trong khoa học quân sự. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng tài tình học thuyết quân sự Mác - Lênin vào điều kiện và hoàn cảnh cách mạng Việt Nam, một học thuyết mang tính tổng hợp, coi sức mạnh quân sự gắn liền với chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa, xã hội, khoa học và kỹ thuật…

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Dựng nước phải đi đôi với giữ nước. Tư tưởng đó đã trở thành quy luật sống còn của dân tộc ta. Bảo vệ đất nước phải luôn gắn liền với xây dựng đất nước, động viên toàn dân kháng chiến luôn đi đôi với bồi bổ sức dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta chủ trương thực hiện kháng chiến toàn diện bằng sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao, trong đó lấy đấu tranh quân sự là chủ chốt.

Người khẳng định: Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. Do đó phải luôn nêu cao tinh thần quốc tế vô sản, giữ gìn và phát triển tình hữu nghị với các nước xã hội chủ nghĩa anh em; hết lòng ủng hộ phong trào giải phóng của các dân tộc; đoàn kết với giai cấp công nhân và nhân dân toàn thế giới trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Trong thực tiễn hoạt động cách mạng, Người không chỉ đấu tranh cho dân tộc mình, mà còn đấu tranh cho công lý, vì quyền sống, quyền tự do, mưu cầu hạnh phúc, vì phẩm giá con người của các dân tộc trên toàn thế giới. Người là hiện thân và là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế chân chính. Vì lẽ đó, Người không chỉ là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, mà còn là người bạn lớn, thân thiết của nhân dân các dân tộc trên thế giới. Tư tưởng và sự nghiệp của Người có sức cổ vũ và ảnh hưởng đặc biệt sâu sắc đối với các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân vì độc lập tự do, vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc được hình thành trên những cơ sở lý luận và thực tiễn hết sức phong phú. Tư tưởng đó bắt nguồn từ truyền thống yêu nước với ý thức cộng đồng, ý thức đoàn kết dân tộc được hình thành và củng cố qua hàng nghìn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, tạo nên những giá trị truyền thống bền vững, thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn của mỗi con người Việt Nam. Tinh thần, ý thức đó đã tạo nên sức mạnh vô địch của cả dân tộc để chiến thắng mọi thiên tai, địch họa, làm cho đất nước được trường tồn, bản sắc dân tộc được giữ vững. Về mặt thực tiễn, tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh được hình thành trên cơ sở tổng kết những kinh nghiệm của phong trào cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng ở các nước trên thế giới, nhất là phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa. “Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc còn được Hồ Chí Minh vận dụng sáng suốt những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin: đó là cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử, giai cấp vô sản lãnh đạo cách mạng phải trở thành dân tộc, liên minh công nông là cơ sở để xây dựng lực lượng to lớn của cách mạng, đoàn kết dân tộc phải gắn liền với đoàn kết quốc tế, vô sản tất cả các nước đoàn kết lại”.

          Trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược năm 1946, Hồ Chí Minh viết: “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc”.

Xây dựng lực lượng quân sự bao gồm ba thứ quân, xây dựng lực lượng chính trị rộng khắp và kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị, sử dụng linh hoạt các phương pháp tiến công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý đến việc giáo dục tư tưởng, chính trị và nhiệm vụ chính trị cho các lực lượng. Tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam là Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Ở tư tưởng Hồ Chí Minh, giữa chính trị và quân sự có mối quan hệ mật thiết với nhau, dùng chính trị để phục vụ cho quân sự, dùng quân sự để xây dựng chính trị và kết hợp chính trị với quân sự để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bằng tinh thần và sức mạnh của toàn dân.

Ngày 22/12/1964, nhân dịp kỷ niệm Quân đội ta tròn 20 tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Trên nền tảng lý luận về chiến tranh nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập và rèn luyện Quân đội ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang hình thành trên cơ sở nghiên cứu, nắm vững lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, học thuyết Mác - Lênin về chiến tranh và quân đội, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của nước ta. Người cho rằng, xây dựng lực lượng vũ trang quân sự phải bắt nguồn từ lực lượng đấu tranh chính trị, biểu hiện của nó là từ đấu tranh chính trị chuyển thành đấu tranh quân sự, đặc biệt phải luôn kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh quân sự. Năm 1944, Hồ Chí Minh đã ra Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay. Người khẳng định những tiêu chí cơ bản nhất để xác định bản chất Quân đội ta: “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Người yêu cầu: “Quân đội ta nhất định phải tiến từng bước lên chính quy và hiện đại”. Người xác định nhiệm vụ của Quân đội là vừa chiến đấu, vừa công tác, vừa sản xuất, trong đó chiến đấu là nhiệm vụ chủ yếu. Cùng với công tác chính trị, quân sự, Hồ Chí Minh còn luôn quan tâm tới các biện pháp nhằm xây dựng tinh thần đoàn kết cho bộ đội, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế.

Kính thưa các đồng chí!

Bài học Tư tưởng Hồ Chí Minh về Quân đội nhân dân đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Quân đội nhân dân Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đặt dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Sự trưởng thành và những chiến công hiển hách của Quân đội nhân dân Việt Nam luôn gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác Hồ với Quân đội, Quân đội với Bác Hồ đã trở thành chủ đề lớn trong công tác tư tưởng, chính trị của Quân đội ta, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị đặc biệt quan tâm nhằm xây dựng Quân đội ta trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng và Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tham gia xây dựng, phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Quán triệt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thời gian qua, từng cán bộ, đảng viên, viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện luôn kiên định chủ nghĩa mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng; chú trọng công tác giáo dục cán bộ, đảng viên, viên chức  trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, vì nhân dân phục vụ; tích cực học tập, tự rèn luyện nâng cao phẩm chất, kiến thức, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thường xuyên phổ biến, quán triệt cán bộ, đảng viên, viên chức, quần chúng trong đơn vị về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về Quân đội nhân dân nhất là Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, Pháp lệnh Dân quân tự vệ nay là Luật Dân quân tự vệ (năm 2019)… tham mưu UBND huyện thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ về công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, thông qua đấu giá quyền sử dụng đất góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước hàng năm. Về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ngày càng công khai, minh bạch hơn, bảo đảm lợi ích hợp pháp và quyền có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và sinh kế đối với người có đất thu hồi theo đúng quy định pháp luật; góp phần làm giảm các khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai.

Tiếp tục thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chính đốn Đảng. Trong thời gian đến, đơn vị Trung tâm phát triển quỹ đất huyện và từng cán bộ, đảng viên, viên chức, quần chúng giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị; kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng; ra sức học tập, rèn luyện trau dồi phẩm chất chính trị, bản lĩnh cách mạng; chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ trong đơn vị, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; đặt lợi ích của Nhân dân trên hết, vì Nhân dân phục vụ. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

 

 

 

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hương sen Hoà Đồng _ VỀ MIỀN CỰC ĐÔNG TRÊN ĐẤT LIỀN TỔ QUỐC
  • Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tiếp xúc cử tri tại huyện
  • Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4
  • Đồng chí Bí thư Huyện ủy trao huy hiệu Đảng
  • Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc năm 2023

Thống kê truy cập