Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Trung tâm Chính trị huyện: Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại” khóa III/2024

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 08/07/2024

Sáng ngày 08/7, Trung tâm Chính trị huyện Tây Hòa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại” khóa III/2024. Đồng chí Nguyễn Phương Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã về dự.

Đồng chí Lê Trung Hiền, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời Giám đốc TTCT huyện phát biểu khai mạc

Tại khóa học lần này, 60 học viên là cán bộ, đảng viên, giáo viên của Trường THPT Phạm Văn Đồng được quán triệt 5 nội dung của chuyên đề, gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam – sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; Đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác; Lịch sử cách mạng địa phương; Bối cảnh và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn mới. Thông qua các nội dung nhằm truyền tải thông điệp mang tính giáo dục trong toàn Đảng, toàn dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng ta; nắm vững, hiểu sâu về vai trò lãnh đạo, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; củng cố niềm tin của Nhân dân vào đường lối, sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình và những thành tựu vĩ đại của cuộc cách mạng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Quang cảnh buổi lễ

Qua khóa học giúp các học viên củng cố niềm tin, sự đoàn kết trong Đảng và quần chúng nhân dân ở cơ sở đối với sự lãnh đạo của Đảng, về chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần tạo sự lan tỏa, đồng thuận trong xã hội; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; từ đó ra sức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Cẩm Hà

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Liên đoàn lao động huyện Tây Hòa tổ chức sơ kết 06 tháng đầu năm 2024
  • Đoàn nghệ thuật huyện Tây Hòa thi hội diễn văn nghệ quần chúng tỉnh Phú Yên năm 2024 (nguồn: Nghinh Phong media)
  • ra mắt và tập huấn mô hình xử lí rác thải tại nguồn
  • Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng năm 2024 cụm thi đua số 01
  • Đại hội đại biểu hội LHTN Việt Nam huyện Tây Hòa lần thứ VIII

Thống kê truy cập