Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022

Chuyên mục: Tập san mừng Đảng - mừng Xuân năm 2022 | Đăng ngày: 26/01/2022

Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, toàn Đảng bộ, toàn dân và quân huyện Tây Hòa đồng thuận, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lao động, sáng tạo, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2021 mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, khí hậu đã ảnh hưởng lớn đến đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân, nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự ủng hộ, tin tưởng, đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong huyện đã vượt qua khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục được duy trì và đạt được những kết quả tích cực với 09/13 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so kế hoạch.

Huyện ủy xác định tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ ưu tiên, góp phần phát triển kinh tế bền vững. Năm 2021, tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế huyện chuyển dịch đúng hướng. Việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp góp phần tích cực, phục vụ thiết thực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch, chú trọng phát triển những mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng đã mang lại nhiều kết quả nổi bật: Xã Hòa Tân Tây, xã Hòa Mỹ Tây và xã Hòa Phong được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; khu dân cư thôn Xuân Thạnh 2, xã Hòa Tân Tây được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; có 04 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao: Rượu tằm Hòa Phong, Tiêu Sơn Thành, Bột sen Hòa Đồng và Đậu dầm Nga Sơn Tofu. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm lãnh đạo. Đã đầu tư 04 công trình cấp nước sinh hoạt ở khu vực nông thôn, góp phần đưa tỷ lệ dân số nông thôn được tiếp cận nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%. Cảnh quan môi trường đô thị và diện mạo nông thôn khởi sắc với nhiều tuyến đường, khu dân cư, nơi công cộng được chỉnh trang, trồng cây xanh, đường hoa. Chỉ đạo khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó lũ lụt, hạn chế thấp nhất thiệt hại sản xuất và đời sống của người dân trong đợt mưa lũ cuối tháng 11, đầu tháng 12/2021 và khắc phục ngay những thiệt hại, thăm hỏi động viên, cứu trợ kịp thời cho người dân bị thiệt hại để sớm ổn định sản xuất và đời sống. Trên tinh thần quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cấp xã đã chỉ đạo quyết liệt, tích cực trong công tác thu ngân sách, tổng thu ngân sách huyện vượt 16% dự toán tỉnh giao – đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn để đạt được những mục tiêu đề ra. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, góp phần thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, tình hình dịch trên địa bàn huyện được kiểm soát hiệu quả...

Bí thư Huyện ủy Ngô Đình Thiện trao tiền hỗ trợ xã Hòa Bình 1 phòng chống dịch Covid-19

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm; năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, toàn Đảng bộ, toàn dân và quân huyện Tây Hòa đồng thuận, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lao động, sáng tạo, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2021 mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ. Năm 2022, là năm có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, có thể kéo dài. Do đó, công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội sẽ gặp những khó khăn, thách thức lớn. Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng quê hương Tây Hòa ngày càng đổi mới, phát triển. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, toàn Đảng bộ, toàn dân và quân đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức để tập trung thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Trong đó, các cấp ủy Đảng cần tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả trên lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Về kinh tế: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung rà soát quy hoạch, định hướng các khu, vùng sản xuất tập trung, chuyên canh các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng của huyện. Khuyến khích các Doanh nghiệp đầu tư các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ vào các khâu sản xuất nông nghiệp. Thúc đẩy cơ giới hóa, tự động hóa nông nghiệp và phát triển nông nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp phục vụ nông nghiệp. Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị theo mô hình Logictics và quản lý chuỗi cung ứng. Phát triển kết cấu hạ tầng, huy động các nguồn lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Tăng cường quảng bá, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo vệ môi trường. Gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường; phấn đấu xây dựng huyện Tây Hòa đến năm 2025 trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện với môi trường. Phấn đấu đưa các xã: Hòa Mỹ Đông, Hòa Bình 1, Hòa Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Xây dựng thị trấn Phú Thứ lên đô thị loại IV và xã Sơn Thành Đông lên thị trấn theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XII đề ra.

Về văn hóa  -  xã hội: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; phát huy vai trò của văn hóa, góp phần đẩy mạnh công tác chấn hưng, phát triển văn hóa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung xây dựng con người Tây Hòa phát triển toàn diện có khát vọng xây dựng quê hương Tây Hòa giàu mạnh, văn minh. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề. Chú trọng công tác y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Có thể thấy rằng, qua 01 năm với nhiều khó khăn, thách thức nhưng cả hệ thống chính trị phát huy trí tuệ tập thể, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đạt những kết quả nhất định, đảm bảo mục tiêu kép: “Phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân và bảo đảm điều kiện cho phục vụ sản xuất, kinh doanh”.

Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, với truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, tinh thần đoàn kết, thống nhất toàn Đảng bộ, toàn dân và quân huyện Tây Hòa phát huy ý chí tự lực, tự cường, có khát vọng ra sức thi đua, khắc phục những mặt còn hạn chế, quyết tâm xây dựng huyện nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng với đó thực hiện quyết tâm chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, phục hồi nhanh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân./.

Đồng chí Ngô Đình Thiện - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tây Hòa

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hương sen Hoà Đồng _ VỀ MIỀN CỰC ĐÔNG TRÊN ĐẤT LIỀN TỔ QUỐC
  • Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tiếp xúc cử tri tại huyện
  • Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4
  • Đồng chí Bí thư Huyện ủy trao huy hiệu Đảng
  • Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc năm 2023

Thống kê truy cập