Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Văn bản pháp luật

STT Văn bản dự thảo File Hạn góp ý Xem các góp ý
STT Họ tên Địa chỉ Số điện thoại Email Ngày gửi Chi tiết