Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Mẫu chuyện chào cờ ngày 29/11/2021

 

Trung tâm chính trị huyện

                   *                                                                                   Tây Hòa, ngày 29/11/2021

 

BÀI ĐỌC CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN ( Tuần thứ 49)

------

          

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và cách mạng Việt Nam. Cả cuộc đời vĩ đại của Người là tấm gương mãi mãi sáng ngời chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nhân dân thắm thiết, tác phong khiêm tốn, giản dị. Trước lúc đi xa, Bác dạy chúng ta rằng: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, tư tưởng của Người về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh, để Đảng xứng đáng “là đạo đức, là văn minh” chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Việc vận dụng tư tưởng của Người vào công tác xây dựng Đảng hiện nay sẽ góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh. Xây dựng Đảng chính là yêu cầu để Đảng tồn tại và phát triển.

Được sự phân công của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện đăng ký nội dung sinh hoạt tư tưởng đầu tuần với bài viết “Thực hiện lời dặn của Bác về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” do TS Lê Thị Hòa, Trường Đại học giao thông vận tải viết được đăng trên Tạp chí Tuyên giáo, nội dung của bài viết như sau:

Trong bất kỳ thời điểm nào, làm công việc gì, muốn quy tụ và hấp dẫn quần chúng, người cán bộ, đảng viên cũng phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích cá nhân lại sau và "đó là nguyên tắc cao nhất của Đảng, đó là tính Đảng".

Trong bản Di chúc để lại trước khi về cõi vĩnh hằng, điều Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm “trước hết” và “trước tiên” là về Đảng và chỉnh đốn Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta là một Đảng cầm quyền trong sạch và vững mạnh. Cùng đó, Người cũng nhấn mạnh việc đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng phải rèn luyện đạo đức cách mạng để xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân. Hơn 40 năm sau, những chỉ dẫn của Người trong Di chúc vẫn có ý nghĩa thời sự, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 ( khóa XI ) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" về xây dựng Đảng.

1. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng ta thành một Đảng cách mạng chân chính, trong sạch vững mạnh. Nhận thức rõ tầm quan trọng của đạo đức cách mạng, Người đã không ngừng chăm lo giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Người nói: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nước thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Trong tư tưởng của Người, đạo đức cách mạng là gốc, là nguồn, là nền tảng, là sức mạnh tinh thần của người cán bộ, đảng viên, thể hiện trong các mối quan hệ xã hội hàng ngày với dân, với nước, với đồng chí, đồng bào, đồng nghiệp và mọi người xung quanh mình. 

Coi trọng việc giáo dục đạo đức cách mạng, sau khi Đảng lãnh đạo nhân dân giành được chính quyền, Hồ Chí Minh càng quan tâm nhiều đến đạo đức của cán bộ, đảng viên của Đảng cầm quyền. Người hiểu rất rõ rằng, suy thoái về đạo đức là khởi điểm của sự tha hóa, mà tha hoá về đạo đức sẽ dẫn đến tha hoá về chính trị, nên mong muốn Đảng phải trong sạch, trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên không để chức, quyền, danh, lợi làm hoen ố lương tâm, bôi nhọ danh dự, dẫn đến suy thoái, biến chất,v.v.. Cũng theo Người, trong bất kỳ thời điểm nào, làm công việc gì, muốn quy tụ và hấp dẫn quần chúng, người cán bộ, đảng viên cũng phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích cá nhân lại sau và "đó là nguyên tắc cao nhất của Đảng, đó là tính Đảng". Thực tiễn xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 80 năm qua cho thấy: Uy tín, sức mạnh và năng lực lãnh đạo của Đảng phụ thuộc vào sự vững mạnh, trong sạch của mỗi đảng viên và mỗi cơ sở Đảng, hay nói cách khác sự trong sạch vững mạnh của Đảng quyết định uy tín và năng lực lãnh đạo của Đảng cầm quyền. Trong sạch được thể hiện trước hết và nổi bật ở vấn đề tư cách, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Vững mạnh không phải do số lượng đảng viên nhiều hay ít, mà là ở sức mạnh của sự đoàn kết, thống nhất trong tư tưởng và hành động, trong sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, ở chính tính tổ chức, kỷ luật, tinh thần đấu tranh phê bình, tự phê bình và mối liên hệ mật thiết với nhân dân… Không chỉ sớm tiên lượng những căn bệnh của những người có chức, có quyền - những người mang nặng chủ nghĩa cá nhân trong mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đồng thời chỉ ra những biện pháp để đề phòng và khắc phục, trong đó yêu cầu hàng đầu là thường xuyên giáo dục, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Theo lời Người, cán bộ, đảng viên muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết có Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ càng ngày càng ít, mà những tính tốt ngày càng nhiều thêm…, vì vậy, ở cương vị nào, bất kỳ làm công việc gì đều không sợ khó không sợ khổ, là tận trung với nước, tận hiếu với dân.

Giản dị và ngắn gọn, Người căn dặn trong Di chúc: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Cũng không phải ngẫu nhiên và chắc chắn Người đã cân nhắc rất nhiều khi trong một đoạn văn ngắn chỉ có 57 từ, lại nhấn mạnh bốn lần chữ “thật” và “thật sự”. Thật có nghĩa là đối lập với giả, với dối. Thật sự là đối lập với qua loa, nửa vời, không đến nơi đến chốn. Người  dạy chúng ta rèn luyện đạo đức mới, đạo đức cách mạng - đạo đức phục vụ cách mạng, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Chữ “thật” là biểu hiện của chữ “chính” trong tứ đức: cần, kiệm, liêm, chính - tức là trung thực, thật thà, đúng đắn. Chữ  “thật” cũng là chữ “liêm”, vì có thật thà mới không tham lam và mới “liêm” được. Chữ “thật” ấy là lời để lại, căn dặn mỗi cán bộ, đảng viên và đó cũng là cốt lõi của văn hoá cầm quyền, của một Đảng Cộng sản chân chính có sứ mệnh lãnh đạo nhân dân kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH. 

2. Có thể khẳng định rằng, thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, của những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và nhất là thành tựu của hơn 25 năm đổi mới là thành quả của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Được rèn luyện, thử thách trong quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, gắn bó với nhân dân, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém. Văn kiện Đại hội XI của Đảng khẳng định: "Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với sự phân hoá giàu nghèo và sự yếu kém trong quản lý, điều hành của nhiều cấp, nhiều ngành làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đe dọa sự ổn định, phát triển của đất nước", vấn đề này tiếp tục được đề cập trong Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay, chủ yếu là "do việc thực hiện đổi mới kinh tế phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, chưa lường hết được những tác động của mặt trái cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế; chưa có sự chuẩn bị thật kỹ về lập trường, tư tưởng và cả cách thức tiếp cận mới cho cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, còn thiếu những cơ chế, chính sách đồng bộ, khoa học để chủ động ngăn ngừa những vi phạm". Hơn nữa, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong thực tế nhiều khi còn hình thức, chỉ tập trung vào các hoạt động bề nổi; chưa đủ sức động viên và nâng cao ý chí cách mạng của cán bộ, đảng viên. Ở nhiều cấp ủy, nhiều cơ quan, đơn vị, tình trạng những việc làm đúng, những gương người tốt, việc tốt chưa được đề cao, chưa được bảo vệ và những sai sót, vi phạm không được phê phán, xử lý nghiêm minh, kịp thời... Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật ở nhiều nơi, nhiều cấp chưa thường xuyên, ráo riết. Việc thực hiện tự phê bình và phê bình chưa được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, từ đó việc đấu tranh với những vi phạm còn nể nang, không nghiêm túc. Vai trò giám sát của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa được phát huy, hiệu quả chưa cao. 

Bên cạnh đó, trong khi chúng ta thiếu những biện pháp hữu hiệu cả về xây và chống trên lĩnh vực đạo đức, để cho những tư tưởng, thói quen và truyền thống lạc hậu, trong đó nguy hiểm nhất là chủ nghĩa cá nhân, tệ tham ô, quan liêu, tham nhũng… trỗi dậy, lây lan. Theo đó, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã bị sự hấp dẫn của chức quyền, địa vị, danh vọng, bổng lộc, lợi ích vật chất cám dỗ, ngày càng rời xa nhân dân, sẵn sàng phạm tội ác, chà đạp lên lợi ích của tập thể, của nhà nước để thu vén cá nhân, lợi dụng khe hở của cơ chế để tham nhũng, trục lợi. Một số cán bộ, đảng viên nắm quyền không muốn rời ghế quyền hành, khi phải thôi lãnh đạo thì tìm mọi cách giao quyền cho người thuộc "cánh hẩu" để mưu việc về sau…  Vì chủ nghĩa cá nhân mà họ không còn lòng tự trọng dẫn đến  hiện tượng chạy tuổi, chạy điểm, chạy bằng, chạy chức, chạy quyền và chạy tội… Trong khi những căn bệnh ấy "nó lây, nó ngấm vào trong Đảng", thì các thế lực thù địch luôn không ngừng tăng cường thực hiện âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; tăng cường hoạt động chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng, đe dọa sự tồn vong của chế độ. 

3. Thấm nhuần và thực hiện theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc lịch sử, Đảng ta đã luôn không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn. Song trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế, để xây dựng và chỉnh đốn Đảng đạt được hiệu quả thiết thực, để Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự tiêu biểu cho trí tuệ, lương tâm, đạo đức, danh dự của dân tộc và thời đại cần phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc những nội dung trọng yếu của công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Theo đó, nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng và không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân, một trong ba vấn đề cấp bách Nghị quyết nêu ra cần phải thực hiện là: "Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng". 

Căn cứ vào các điểm nhấn của bài viết, Đơn vị Trung tâm chính trị huyện đã và đang thực hiện tốt trong công tác xây dựng Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Trong thời gian qua, với chức năng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đây là một trong những nội dung quan trong trong công tác xây dựng Đảng. Trong những năm qua Trung tâm đã xây dựng kế hoạch cụ thể, sát nội dung chương trình trong công tác đào tạo, bồi dưỡng được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt và hàng năm Trung tâm mở lớp đều đạt và vượt kế hoạch.

Với kết quả đạt được ấy, Trung tâm luôn xây dựng đạo đức để làm việc, chú trọng xây dựng đạo đức con người, đồng thời luôn đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII đi vào cuộc sống, tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với kiểm điểm, đánh giá và có biện pháp cụ thể, giải quyết những tồn đọng, hạn chế đạt hiệu quả. Tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng và lối sống cho cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị. Trong tổ chức và sinh hoạt cơ quan, chi bộ luôn phát huy dân chủ, đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình. Đề cao sự nêu gương của thủ trưởng đơn vị và viên chức, người lao động trong rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Đồng thời, thực hiện nghiêm các tiêu chí về đạo đức, lối sống; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, giữa sự gương mẫu, đi đầu của cán bộ, viên chức, người lao động, nhất là thủ trưởng đơn vị với duy trì nghiêm nguyên tắc, chế độ quy định, thi hành kỷ luật Đảng; tổ chức thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đơn vị. Từ đó tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng trong đảng bộ và quần chúng nhân dân.

Thời gian tới, đơn vị Trung tâm chính trị huyện tiếp tục thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mỗi viên chức, người lao động không ngừng học tập theo tấm gương đạo đức của Bác một cách thiết thực, thường xuyên; thực hiện Điều lệ Đảng, qui định về những điều không được làm và Pháp luật của Nhà nước; từng cán bộ, viên chức, người lao động giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng. Ra sức học tập rèn luyện trau dồi phẩm chất chính trị, bản lĩnh cách mạng; chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; tham mưu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Tây Hòa trong sạch, vững mạnh.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020

Thống kê truy cập

logo redesign