Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Mẫu chuyện chào cờ ngày 13/12/2021

HUYỆN ỦY TÂY HÒA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ỦY BAN KIỂM TRA

*

Tây Hòa, ngày       tháng 12 năm 2021

BÀI SINH HOẠT TƯ TƯỞNG ĐẦU TUẦN

KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐỂ ĐẢNG TA THẬT SỰ

“LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH”

Ngày 13/12/2021

-----

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Ðảng ta, dân tộc ta một di sản vô cùng quý giá, đó là tư tưởng của Người, trong đó có tư tưởng về công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) trong Ðảng. Trong nhiều bài nói, bài viết của mình, Người đã nêu bật những nội dung về KT,GS làm cơ sở lý luận và vận dụng vào thực tiễn trong công tác xây dựng Ðảng nói chung và công tác  kiểm tra, giám sát ngày nay.

Được sự phân công của Cơ quan Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Cơ quan UBKT Huyện ủy đăng ký sinh hoạt tư tưởng đầu tuần bài viết Kiểm tra, giám sát để Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh” của đồng chí Vũ Ngọc Lân, được đăng trên trang Thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra trung ương.

Cách đây hơn 60 năm, tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu trong đó có đánh giá về Đảng ta: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!” Bác Hồ đã chứng minh nhận định ấy bằng 4 lý do khác nhau, trong đó lý do thứ tư là: “Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Kết thúc bài phát biểu của mình, Bác Hồ đọc mấy vần thơ:

Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao

Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình

Đảng ta là đạo đức, là văn minh

Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no

Công ơn Đảng thật là to

Ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng”.

Từ đó đến nay, câu thơ này đã khắc sâu vào tâm trí của mỗi cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng, nhân dân. Đặc biệt câu thơ “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” là một tuyên ngôn của Đảng, đồng thời là phương châm hành động, mục đích để Đảng ta hướng tới. 

Ở đây “Đảng là đạo đức” là cốt lõi trong nền văn hóa của mỗi dân tộc, là giá trị truyền thống kết hợp với giá trị đạo đức cách mạng sống trong một tổ chức, phù hợp với xu thế và những giá trị nhân văn mà nhân loại tiến bộ trân trọng hướng tới. Đạo đức của Đảng, của các đảng viên là kết tinh truyền thống văn hóa hàng nghìn năm của dân tộc, kết hợp với tinh hoa văn hóa nhân loại trên cơ sở quan điểm duy vật lịch sử, duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đạo đức cao nhất và xuyên suốt trong quá trình ra đời, phát triển của Đảng là độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, là tự do, hạnh phúc của nhân dân. “Đảng ta là đạo đức” trước hết phải được thể hiện ở những phẩm chất đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên. Đức là “gốc” của người cán bộ cách mạng. “Gốc có vững cây mới bền”. Chính vì vậy, từ khi Đảng ta còn chưa ra đời, trong các lớp huấn luyện các chiến sĩ cách mạng, bài học về đạo đức cách mạng bao giờ cũng được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc coi là “bài học đầu tiên” của mỗi người cán bộ cách mạng. Chúng ta ắt còn nhớ, trong tác phẩm “Đường cách mệnh” (xuất bản năm 1927), ngay ở trang đầu, Nguyễn Ái Quốc đã viết: “Tư cách một người cách mệnh” trong đó có 27 điều răn đối với cán bộ: “Tự mình phải”, “Đối người phải” và “Làm việc phải”. Trong suốt những năm tháng trở thành người đứng đầu Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nhắc nhở, giáo dục cán bộ, đảng viên rèn luyện phẩm chất đạo đức. Vào đúng ngày thành lập Đảng ta 39 tuổi (3-2-1969) tức là trước khi “đi xa” 7 tháng, Bác Hồ đã viết bài báo “Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Trong bài báo ngắn này, Bác Hồ nhắc nhở: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng...”; “kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ”. Còn trong Di chúc, Bác Hồ có ý gắn kết đảng cầm quyền với đạo đức cách mạng: “Đảng ta là đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”. 

 “Đảng là văn minh”, tức là Đảng tiêu biểu cho trí tuệ, lực lượng tiên phong của giai cấp, dân tộc, là lý tưởng hướng tới những giá trị tốt đẹp của một xã hội hiện đại và không ngừng vươn lên định hướng cho sự tiến bộ, sự phát triển của đất nước, dân tộc. “Đảng là văn minh” được thể hiện ở chỗ Đảng phải tập hợp trong hàng ngũ của mình những quần chúng tiên phong, những người tiêu biểu cho phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và uy tín trong các giai cấp, tầng lớp và trong quần chúng nhân dân. Đất nước, dân tộc không thể phát triển, tiến lên phía trước theo con đường đã vạch ra nếu thiếu một đảng giữ vai trò tiên phong mà những đảng viên của đảng kết tinh trong mình sự hiểu biết sâu sắc về lý luận và thực tiễn, biết thích ứng kịp thời và đúng đắn trước mọi diễn biến của cuộc sống, đồng thời lại có tầm nhìn xa trông rộng, dự đoán được tương lai và đề ra được những quyết sách giải quyết được những mâu thuẫn liên quan đến tương lai của đất nước, dân tộc, thích nghi được với thời đại. Một điều rất quan trọng có ý nghĩa cốt tử khi nói về vai trò tiên phong, tính chất văn minh của một đảng cầm quyền là phải biết dựa vào quần chúng, nhân dân, phát huy được trí tuệ, sức mạnh của họ biến nó thành sức mạnh của Đảng để phục vụ mục tiêu, lợi ích của dân tộc, đất nước và nhân dân. Câu nói “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” đã thể hiện phần nào vai trò tiên phong của Đảng, đồng thời cũng cho thấy sự gương mẫu, văn minh của Đảng.   

“Đạo đức”, “văn minh” là kết tinh của tư chất văn hóa cao và đó cũng là biểu hiện đặc trưng nhất văn hóa của Đảng ta. Qua bài viết, chúng ta thấy sự nhất quán từ rất sớm trên bước đường hoạt động cách mạng, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh luôn dành mối quan tâm đặc biệt đến những khía cạnh văn hóa, quán xuyến trong toàn bộ hoạt động của Đảng cũng như sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Để xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, thật sự “là đạo đức, là văn minh” vừa là vấn đề lâu dài vừa là nhu cầu cấp bách, đồng thời phải coi đây là một trong những công việc phải làm thường xuyên và xác định khâu đột phá chính là công tác kiểm tra, giám sát.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả NQ TW 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng. Thời gian qua, mỗi cán bộ, đảng viên trong Cơ quan luôn phấn đấu học tập và làm theo Bác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững các quan điểm, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tác phong gương mẫu, sâu sát, tôn trọng đồng nghiệp, tạo sự gần gũi, xây dựng lòng tin, tạo thành động lực để mọi người tự giác phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập thể, cán bộ, đảng viên UBKT Huyện ủy luôn giữ vững, tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao; việc thực hiện các nội dung đăng ký học tập và làm theo có nhiều chuyển biến tích cực. UBKT Huyện ủy đã kịp thời tham mưu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo về kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm; tiếp nhận, xử lý đơn kịp thời, đúng quy định, đồng thời tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng quy định.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, trong thời gian đến mỗi cán bộ, đảng viên cơ quan không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, ý thức, trách nhiệm đi đầu và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đưa công tác kiểm tra, giám sát xứng đáng với vị trí là một khâu trọng tâm, không thể thiếu trong các hoạt động của Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra.

Nơi nhận:  

- Ban Tuyên giáo  HU,

- Lưu Cơ quan UBKTHU.

 

T/M ỦY BAN KIỂM TRA

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

Trương Dũng Khả

 

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020

Thống kê truy cập

logo redesign