Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tập trung nguồn lực đưa Tây Hòa lên tầm phát triển mới

Chuyên mục: Tập san mừng Đảng - mừng Xuân năm 2023 | Đăng ngày: 18/01/2023

Năm 2022, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước mới, nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc triển khai, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2021-2025 và các mục tiêu chiến lược tài chính đến năm 2025.

Với ý chí kiên cường, phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong huyện Tây Hòa đã đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lao động cần cù, sáng tạo đạt được những thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, làm thay đổi cơ bản diện mạo của huyện.

Trong năm vừa qua, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền kịp thời củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đi vào hoạt động có hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ không ngừng được nâng lên. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng trên cả 5 mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân ngày càng bền chặt, Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền. Đến nay, Đảng bộ huyện có 31 Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 5.105 đảng viên; thực hiện tốt mô hình Bí thư các xã, thị trấn không phải là người địa phương, kết quả, đã thực hiện 7/11, đạt tỷ lệ 63,6%, mô hình Chủ tịch UBND các xã, thị trấn không phải là người địa phương, kết quả, đã thực hiện 4/11, đạt tỷ lệ 36,36%; 28 TCCS đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc và mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Chương trình hành động của Huyện ủy về xây dựng con người Tây Hòa phát triển toàn diện, giai đoạn 2021 – 2025.

Với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển, đáng chú ý, tổng giá trị sản xuất về nông – lâm – ngư nghiệp; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng cơ bản – dịch vụ đạt 5.289 tỷ đồng, tăng 5,8% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách đạt trên 145 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu 30%. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, kịp thời; công tác lao động việc làm, giảm nghèo, giáo dục và đào tạo được quan tâm; đã hỗ trợ kịp thời cho Nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và thiệt hại do mưa lũ gây ra, công tác giao quân đạt chỉ tiêu tỉnh giao; chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cho 07 xã và tổ chức thành công diễn tập phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn của huyện năm 2022. Đặc biệt, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả khả quan. Trong năm, Tây Hòa có 3 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao lên 7/10 xã. Huyện có 10 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP hạng 3 sao. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài nguyên và môi trường, bồi thường, hỗ trợ tái định cư chuyển biến tích cực.

Năm 2023, là năm bản lề có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm tăng tốc tạo đà phát triển cho 02 năm còn lại của nhiệm kỳ Đại hội Đảng, đồng thời là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong huyện tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

- Về xây dựng Đảng, chính quyền, công tác Mặt trận và các đoàn thể: Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng vấn đề chính trị hiện nay, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác cán bộ và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND huyện, chính quyền cấp xã. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Về kinh tế: Tập trung triển khai thực hiện tốt các giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; phát huy nội lực đẩy mạnh thu hút đầu tư. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, tạo điểm nhấn, nét đặc trưng riêng của khu vực nông thôn Tây Hòa, chuyển từ tư duy sản xuất Nông nghiệp sang kinh tế Nông nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sửdụng và quyết toán các công trình đúng quy định, tập trung nguồn lực để xây dựng thị trấn Phú Thứ đạt đô thị loại IV và xây dựng xã Sơn Thành Đông lên thị trấn trước năm 2025...Triển khai quyết liệt các biện pháp thu ngân sách, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường.

- Về văn hoá - xã hội: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chương trình hành động số 15-CTr/HU, ngày 07/3/2022 của Huyện ủy về xây dựng con người Tây Hòa phát triển toàn diện, giai đoạn 2021 - 2025; phát huy vai trò của văn hóa, góp phần đẩy mạnh công tác phát triển văn hóa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó nội dung cốt lõi là xây dựng con người Tây Hòa phát triển toàn diện, gắn phát triển tri thức với phát triển thể chất, đạo đức, kỹ năng xã hội và có khát vọng. Tiếp tục triển khai Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 hiệu quả, an toàn đạt theo Kế hoạch tỉnh giao.

- Về quốc phòng - an ninh và nội chính: Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương theo kế hoạch. Triển khai thực hiện tốt các bước quy trình công tác tuyển quân năm 2023 đúng, đủ số lượng tỉnh giao, đảm bảo chất lượng. Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân. Giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, công tác thanh tra theo kế hoạch.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, tinh thần đoàn kết thống nhất, trong thời gian tới, toàn Đảng bộ, quân và dân huyện Tây Hòa ra sức khắc phục những khó khăn quyết tâm xây dựng huyện nhà ngày một giàu đẹp, văn minh, cùng với đó là triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023, góp phần chăm lo Nhân dân có cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc, đón Xuân Quý Mão 2023 vui tươi, phấn khởi./.

 

                                  Ngô Đình Thiện

                                                                                                           Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy

 

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • ra mắt và tập huấn mô hình xử lí rác thải tại nguồn
  • Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng năm 2024 cụm thi đua số 01
  • Đại hội đại biểu hội LHTN Việt Nam huyện Tây Hòa lần thứ VIII
  • Khám tầm soát và điều trị bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em
  • Tây Hòa tổ chức giải bóng đá nhi đồng U10 năm 2024

Thống kê truy cập